Verslag eerste regiobijeenkomst Brabant

Verslag door Rinie Vermunt (foto)

Om mijn nieuwe rol als regiocoördinator af te trappen, gaf ik onlangs ter kennismaking een presentatie. Dat was in een zaaltje met de reewildcoördinatoren van alle negen WBE’s van Brabant Regio 1. Deze regio is een voor reeën bijna volledig afgesloten gebied, die wordt begrensd door de grote watergangen de Schelde, het Schelde-Rijnkanaal, het Volkerak en het Hollandsch Diep, en door Antwerpen, de Hogesnelheidslijn en de A16.

In mijn presentatie vertelde ik over de doelstellingen van Vereniging Het Ree en de nieuwe regio-opzet. Dan ging het onder meer om het stimuleren van goed populatiebeheer en advisering en ondersteuning rondom reewildbeheer. Ook sprak ik over de noodzaak om lastige knelpunten te behandelen (denk aan verkeer, rasters, maaien), en om te zorgen voor heldere en eenduidige informatievoorziening tussen FBE en WBE.

Er kwamen veel vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de zaal. Een van de reewildcoördinatoren gaf aan dat hij deze inzet van Vereniging Het Ree eigenlijk altijd al had willen hebben. Omdat de vereniging een tijdje leek stil te staan, had hij zijn lidmaatschap jaren geleden dan ook opgezegd. Naar aanleiding van de presentatie is hij opnieuw lid geworden en wil hij graag samen met ons naar het reewildbeheer van zijn WBE kijken.

Eenduidigheid in registratie

Na de koffiepauze stelde ik enkele onderwerpen voor om nader te behandelen. Het publiek koos voor het verdiepen in de aantallen reeën (aanwas, afschot) en de registratie daarvan in een fictieve regio, waarvoor ik wat berekeningen had gemaakt. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel om hier eens even goed naar te kijken en te gaan rekenen.

Wat bleek? De aanwezigen kwamen tot grote verschillen. Daarover gingen we dan ook uitvoerig in gesprek. Zo ontdekten we dat er grote interpretatieverschillen zijn, die op hun beurt kunnen leiden tot grote verschillen in de registratie. Voor een volgende bijeenkomst kunnen we aan dit onderwerp meer aandacht besteden. Het is immers belangrijk voor het beheer en de bijbehorende registratie dat alle WBE’s de gegevens op dezelfde manier interpreteren.

Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst. Als regiocoördinator heb ik voorgesteld om vrijblijvend en onafhankelijk bij de diverse WBE’s mee te kijken om te zien waar we met Vereniging Het Ree iets voor hen kunnen betekenen en ondersteuning  kunnen bieden. Ik denk dat we een goede weg inslaan door met regiocoördinatoren het reewildbeheer sterk op de kaart te zetten.

Over de regio-opzet

Een regio is een min of meer afgesloten gebied waar reeën nauwelijks in- of uit kunnen migreren. Je kunt het vergelijken met een eiland of met grote, afgesloten domeinen zoals De Hoge Veluwe en Kroondomein Het Loo. Als de reeënpopulatie in een regio haar “maximum” heeft bereikt, bepalen de jaarlijkse aanwas minus het valwild (ofwel: de omgekomen reeën in het verkeer) het uiteindelijke afschot. Dit betreft de ecologische draagkracht van een regio.

Daarnaast is er ook maatschappelijke draagkracht. Immers, een regio heeft uiteenlopende functies. Denk aan wonen, industrie, landbouw, recreatie en verkeer. De kunst is te streven naar een gezond evenwicht tussen al die functies. Dit geldt zowel in het klein voor ieder jachtveld als in het groot voor een hele regio.

Om als beheerder binnen zo’n gebied goed te kunnen werken, is opleiding en ervaring nodig. Informatie en advies over het reeënbeheer moeten naar diverse niveaus duidelijk zijn. Met een regiocoördinator wil Vereniging Het Ree daarin ondersteuning bieden. Daarbij gaat het niet alleen om populatiebeheer, maar bijvoorbeeld ook om registratie en verantwoording, of om aandacht voor wildaanrijdingen en maaislachtoffers, of om recreatiegebieden zorgvuldig in te richten. Verantwoord beheer vraagt om samenwerking met diverse partijen.

Momenteel zijn veel beheerders hier in hun eigen veld al volop mee bezig. Maar vaak is het effectiever om deze zaken op een ander niveau te organiseren, zoals het niveau van provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en wegbeheerders. WBE’s komen hier zelden voldoende aan toe. Hier ziet Vereniging Het Ree een taak voor de regiocoördinator. Deze kan de krachten in de regio bundelen en naar buiten toe organisaties aanspreken. Zo kunnen we met onze vereniging beter zorgdragen voor duurzaam beheer en optimalisatie van het leefgebied voor de diverse reeënpopulaties in Nederland.

Rinie Vermunt is regiocoördinator en bestuurslid van Vereniging Het Ree in de regio Brabant.