Vereniging Het Ree streeft naar duurzame populaties reeën. Daarbij staat de bevordering van het welzijn van het ree voorop.

1900%

Groei populatie reeën sinds 1950

Oorsprong

Vanaf de oprichting van Vereniging Het Ree in 1951 heeft de kwaliteit van het ree voorop gestaan. Het ree is een bijzonder dier dat tot de verbeelding spreekt en daar moet ook speciaal mee worden omgaan. In die tijd was het nog gebruikelijk een ree met loodhagel dood te schieten. Dat vonden de oprichters van de vereniging niet passend. In de jachtwet 1954 werd dat ook verboden. Kwaliteit betekende destijds overigens hoofdzakelijk grote gezonde bokken. Zowel qua lichaamsgewicht als gewei. En dat kon alleen bereikt worden door de reewildstand laag te houden.  Zo is er lang vastgehouden aan een streefstand van ca. 25.000 stuks, terwijl er momenteel al meer dan 100.000 reeën in ons land leven.

Reeënbeheer 3.0

Gaandeweg is dat inzicht veranderd. Zelfs de statuten zijn daaraan aangepast. Het ging vanaf dat moment om het welzijn van het ree, en de jager werd vooral beheerder. Nu is Vereniging Het Ree alweer een stapje verder: reeënbeheer 3.0, met het ree als uitgangspunt. Het gaat vooral om gedrag, leefwijze en levensfase van het ree. Vandaaruit worden beheerplannen gemaakt.

Beheerplannen

Bij het opstellen van die beheerplannen worden eerst de problemen en knelpunten geïnventariseerd en wordt de maatschappelijke draagkracht aangegeven. Vervolgens worden daar oplossingen voor bedacht. Aantalsregulatie door afschot kan daarbij als middel worden ingezet, wanneer andere maatregelen geen effect hebben.  Een beheerplan is pas compleet wanneer er in ruime mate aandacht is voor de verkeersveiligheid, voor schade aan flora en fauna en dat alles in relatie tot  rust en ruimte en voedselaanbod voor het ree.

Statuten

In artikel 2 lid 1 van de statuten staat over de doelstelling van de VHR:

 

1. De vereniging heeft ten doel:

a. de instandhouding en verbetering van het welzijn van de reeënpopulatie in Nederland en

b. het behartigen van de belangen van degenen die zich bezig houden met het beheer van de reeënpopulatie in de uitoefening van het in a. omschreven, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Vervolgens staat er in lid 2 van artikel 2:

 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van een goed beheer van de reeënpopulatie, onder andere door het geven van voorlichting en adviezen, het verzorgen van publicaties gericht op de leden, alsmede op instanties die zich op enigerlei wijze bezig houden met of raakvlakken hebben met reeën en/of hun biotoop;

b. het verlenen van service aan leden door hen informatie te verschaffen, met name in een uit te geven periodiek, door hun wensen en verlangens jegens elkaar de hiervoor sub. a. gemelde instanties over te brengen en zo mogelijk te vervullen en door het coördineren van meningen, zodat deze voor zo veel mogelijk als uniforme beleidslijn door de vereniging tot uiting kunnen worden gebracht;

c. het verzorgen van opleidingen in theorie en praktijk, een en ander in de ruimste zin des woords en

d. het bevorderen van samenwerking, ter zake het beheer van reeënpopulaties, met verwante organisaties.