ALV 2020: een verslag

Vanwege de coronamaatregelen kon het dit jaar niet anders: een algemene ledenvergadering (ALV) via digitale weg. Zaterdag 4 juli konden onze leden zich aan hun computerscherm hiervoor melden. Bij de start gaf voorzitter René Leegte aan dat een online vergadering misschien niet ideaal was, maar dat het goed was om als bestuur tijdig verantwoording te kunnen afleggen aan de leden.

In een terugblik op 2019 sprak Leegte over de voortzetting van de samenwerking met diverse zusterorganisaties: de Jagersvereniging, de NOJG, Vereniging het Edelhert, Vereniging Wildbeheer Veluwe, en sinds kort ook Vereniging De Moeflon. De banden met IPC Groene Ruimte en Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) zijn aangehaald en hebben ertoe geleid dat de vereniging een accreditatiesysteem ontwikkelt voor het eigen cursusaanbod.

Het netwerk van regiocoördinatoren is uitgebreid, waardoor Vereniging Het Ree in steeds meer regio’s kennis levert aan faunabeheereenheden. Ook onze groep adviseurs is uitgebreid: Marien Greep is gestopt, maar Luuk Boerema (jurist op het gebied van natuurbeheer) en Jakob Leidekker (Het Nationale Park De Hoge Veluwe) zijn toegetreden om als adviseurs de vereniging inhoudelijk te inspireren en scherp te houden.

Een nieuw regiobestuur is opgezet in Zuid-Holland. Binnenkort volgen regiobesturen in Zeeland en Flevoland. Op die manier kan Vereniging Het Ree nauw betrokken blijven bij het provinciale beleid op het gebied van reeënbeheer. Als regiovoorzitter in Zuid-Holland trad Willem Wensing toe tot het landelijk bestuur, evenals Paul Nyst, de nieuwe regiovoorzitter in Veluwe-Rivierenland. Verder treedt Wim Rijksen terug als algemeen bestuurslid en is Jan van Wulfften Palthe voorgedragen en aangesteld als de nieuwe landelijk secretaris.

Bij de jaarrekening presenteerde penningmeester Marcel Gademan de cijfers. Goed nieuws: het ledenaantal stijgt – een trend die naar verwachting dit jaar zal doorzetten. De kosten voor de promotiewagen droeg bij aan een tekort op de rekening, maar de investering heeft geleid tot een prachtig eindresultaat, beschikbaar voor alle regiobesturen om bij evenementen in te zetten. De kascommissie stelde voor om decharge aan de penningmeester te verlenen, en raadde onder meer aan om de reserves te gebruiken waarvoor ze in voorbije jaren zorgvuldig zijn opgebouwd en om een langetermijnplan te ontwikkelen voor activiteiten.

Leegte besloot met de constatering dat de digitale techniek in deze uitzonderlijke omstandigheden een uitweg bood om de ALV doorgang te laten vinden, maar benadrukte de wens om spoedig een gelegenheid te organiseren om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Sowieso zal er in 2021 een lustrumbijeenkomst zijn om het 70-jarig bestaan van onze moderne vereniging te vieren.

Online ALV 2020

Voorzitter René Leegte aan het woord, geflankeerd door secretaris Jan van Wulfften Palthe.